Jakie są wskaźniki finansowe?

Wskaźniki finansowe są tworzone przy użyciu wartości liczbowych zaczerpniętych ze sprawozdań finansowych. Trzy sprawozdania finansowe Trzy sprawozdania finansowe to rachunek zysków i strat, bilans i rachunek przepływów pieniężnych. Te trzy podstawowe stwierdzenia mają na celu uzyskanie znaczących informacji o firmie. Liczby znalezione w sprawozdaniu finansowym firmy - bilans Bilans Bilans jest jednym z trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Stwierdzenia te mają kluczowe znaczenie zarówno dla modelowania finansowego, jak i rachunkowości. Bilans przedstawia łączne aktywa firmy oraz sposób ich finansowania, poprzez zadłużenie lub kapitał własny. Aktywa = pasywa + kapitał własny, rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat jestpodstawowe sprawozdanie finansowe, które przedstawia ich zyski i straty w okresie. Zysk lub stratę ustala się poprzez uwzględnienie wszystkich przychodów i odjęcie wszystkich kosztów zarówno z działalności operacyjnej, jak i nieoperacyjnej. Niniejsze sprawozdanie jest jednym z trzech zestawień stosowanych zarówno w finansach przedsiębiorstw (w tym modelowaniu finansowym), jak i rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (oficjalnie nazywany Zestawieniem przepływów pieniężnych) zawiera informacje o tym, ile gotówki firma wygenerowała i wykorzystała w danym okresie. Zawiera 3 sekcje: środki pieniężne z operacji, środki z inwestycji oraz środki z finansowania. - służą do przeprowadzania analiz ilościowych i oceny płynności firmy, dźwigni finansowej, wzrostu, marż, rentowności, stóp zwrotu, wyceny i innych.Zysk lub stratę ustala się poprzez uwzględnienie wszystkich przychodów i odjęcie wszystkich kosztów zarówno z działalności operacyjnej, jak i nieoperacyjnej. Niniejsze sprawozdanie jest jednym z trzech zestawień stosowanych zarówno w finansach przedsiębiorstw (w tym modelowaniu finansowym), jak i rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (oficjalnie nazywany Zestawieniem przepływów pieniężnych) zawiera informacje o tym, ile gotówki firma wygenerowała i wykorzystała w danym okresie. Zawiera 3 sekcje: środki pieniężne z operacji, środki z inwestycji oraz środki z finansowania. - służą do przeprowadzania analiz ilościowych i oceny płynności firmy, dźwigni finansowej, wzrostu, marż, rentowności, stóp zwrotu, wyceny i innych.Zysk lub stratę ustala się poprzez uwzględnienie wszystkich przychodów i odjęcie wszystkich kosztów zarówno z działalności operacyjnej, jak i nieoperacyjnej. Niniejsze sprawozdanie jest jednym z trzech zestawień stosowanych zarówno w finansach przedsiębiorstw (w tym modelowaniu finansowym), jak i rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (oficjalnie nazywany Zestawieniem przepływów pieniężnych) zawiera informacje o tym, ile gotówki firma wygenerowała i wykorzystała w danym okresie. Zawiera 3 sekcje: środki pieniężne z operacji, środki z inwestycji oraz środki z finansowania. - służą do przeprowadzania analiz ilościowych i oceny płynności firmy, dźwigni finansowej, wzrostu, marż, rentowności, stóp zwrotu, wyceny i innych.To stwierdzenie jest jednym z trzech stwierdzeń stosowanych zarówno w finansach przedsiębiorstw (w tym w modelowaniu finansowym), jak i rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (oficjalnie nazywany Zestawieniem przepływów pieniężnych) zawiera informacje o tym, ile gotówki firma wygenerowała i wykorzystała w danym okresie. Zawiera 3 sekcje: środki pieniężne z operacji, środki z inwestycji oraz środki z finansowania. - służą do przeprowadzania analiz ilościowych i oceny płynności firmy, dźwigni finansowej, wzrostu, marż, rentowności, stóp zwrotu, wyceny i innych.To stwierdzenie jest jednym z trzech stwierdzeń stosowanych zarówno w finansach przedsiębiorstw (w tym w modelowaniu finansowym), jak i rachunkowości. Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (oficjalnie nazywany Zestawieniem przepływów pieniężnych) zawiera informacje o tym, ile gotówki firma wygenerowała i wykorzystała w danym okresie. Zawiera 3 sekcje: środki pieniężne z operacji, środki z inwestycji oraz środki z finansowania. - służą do przeprowadzania analiz ilościowych i oceny płynności firmy, dźwigni finansowej, wzrostu, marż, rentowności, stóp zwrotu, wyceny i innych.Zawiera 3 sekcje: środki pieniężne z operacji, środki z inwestycji oraz środki z finansowania. - służą do przeprowadzania analiz ilościowych i oceny płynności firmy, dźwigni finansowej, wzrostu, marż, rentowności, stóp zwrotu, wyceny i innych.Zawiera 3 sekcje: środki pieniężne z operacji, środki z inwestycji oraz środki z finansowania. - służą do przeprowadzania analiz ilościowych i oceny płynności firmy, dźwigni finansowej, wzrostu, marż, rentowności, stóp zwrotu, wyceny i innych.

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki finansowe są podzielone na następujące kategorie:

 • Wskaźniki płynności
 • Wskaźniki dźwigni
 • Wskaźniki wydajności
 • Wskaźniki rentowności
 • Wskaźniki wartości rynkowej

Zastosowania i użytkownicy analizy wskaźników finansowych

Analiza wskaźników finansowych służy dwóm głównym celom:

1. Śledź wyniki firmy

Wyznaczanie poszczególnych wskaźników finansowych na okres i śledzenie zmian ich wartości w czasie ma na celu wykrycie trendów, które mogą się rozwijać w firmie. Na przykład rosnący wskaźnik zadłużenia do aktywów może wskazywać, że firma jest przeciążona długiem i może ostatecznie stanąć w obliczu ryzyka niewykonania zobowiązania.

2. Dokonuj ocen porównawczych dotyczących wyników firmy

Porównanie wskaźników finansowych ze wskaźnikami głównych konkurentów ma na celu stwierdzenie, czy firma radzi sobie lepiej, czy gorzej niż średnia w branży. Na przykład porównanie zwrotu z aktywów między firmami pomaga analitykowi lub inwestorowi określić, która firma najefektywniej wykorzystuje swoje aktywa.

Użytkownikami wskaźników finansowych są podmioty zewnętrzne i wewnętrzne przedsiębiorstwa:

 • Użytkownicy zewnętrzni: analitycy finansowi, inwestorzy detaliczni, wierzyciele, konkurenci, organy podatkowe, organy regulacyjne i obserwatorzy branżowi
 • Użytkownicy wewnętrzni: zespół zarządzający, pracownicy i właściciele

Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności to wskaźniki finansowe, które mierzą zdolność firmy do spłaty zarówno krótko-, jak i długoterminowych zobowiązań. Wspólne wskaźniki płynności obejmują:

Wzór na wskaźnik bieżącej płynności Wzór na wskaźnik bieżącej stopy bieżącej: Aktywa obrotowe / Pasywa bieżące. Współczynnik płynności bieżącej, zwany również współczynnikiem kapitału obrotowego, mierzy zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z krótkoterminowych zobowiązań wymagalnych w ciągu roku. Wskaźnik uwzględnia wagę aktywów obrotowych ogółem w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych ogółem. Wskazuje kondycję finansową firmy, mierzy zdolność firmy do spłaty krótkoterminowych zobowiązań aktywami obrotowymi:

Wskaźnik bieżącej płynności = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

Współczynnik kwasowości Współczynnik kwasowości Współczynnik kwasowości, znany również jako szybki wskaźnik, to wskaźnik płynności, który mierzy, w jakim stopniu aktywa krótkoterminowe firmy mogą pokryć bieżące zobowiązania, mierzą zdolność firmy do spłaty krótkoterminowych zobowiązań z szybkimi zasobami:

Wskaźnik testu kwasowości = aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik gotówkowy Wskaźnik gotówki Wskaźnik gotówki, czasami nazywany wskaźnikiem aktywów pieniężnych, jest miernikiem płynności, który wskazuje zdolność firmy do spłacania krótkoterminowych zobowiązań dłużnych za pomocą środków pieniężnych i ich ekwiwalentów. W porównaniu z innymi wskaźnikami płynności, takimi jak wskaźnik bieżącej płynności i wskaźnik szybkiej płynności, wskaźnik gotówkowy jest bardziej rygorystyczną, bardziej konserwatywną miarą, która mierzy zdolność firmy do spłacania krótkoterminowych zobowiązań środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami:

Wskaźnik gotówki = środki pieniężne i ich ekwiwalenty / zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej Wskaźnik płynności z działalności operacyjnej jest miarą tego, jak dobrze firma może spłacać swoje bieżące zobowiązania przepływami pieniężnymi generowanymi w ramach podstawowej działalności biznesowej. Ten miernik finansowy pokazuje, ile firma zarabia na swojej działalności operacyjnej na dolarach bieżących zobowiązań. jest miarą tego, ile razy firma może spłacić bieżące zobowiązania za pomocą gotówki wygenerowanej w danym okresie:

Wskaźnik przepływów operacyjnych = operacyjne przepływy pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźniki finansowe dźwigni

Wskaźniki dźwigni Wskaźniki dźwigni Wskaźnik dźwigni wskazuje poziom zadłużenia zaciągniętego przez podmiot gospodarczy na kilku innych rachunkach w bilansie, rachunku zysków i strat lub rachunku przepływów pieniężnych. Szablon Excel mierzy wielkość kapitału pochodzącego z długu. Innymi słowy, wskaźniki dźwigni finansowej służą do oceny poziomu zadłużenia firmy. Typowe wskaźniki dźwigni obejmują:

Wskaźnik zadłużenia Wskaźnik zadłużenia do aktywów Wskaźnik zadłużenia do aktywów, znany również jako wskaźnik zadłużenia, to wskaźnik dźwigni, który wskazuje procent aktywów, które są finansowane długiem. mierzy względną kwotę aktywów firmy, które są dostarczane z długu:

Wskaźnik zadłużenia = zobowiązania ogółem / aktywa ogółem

Stosunek zadłużenia do kapitału własnego Artykuły Finance Finance zostały opracowane jako podręczniki do samodzielnej nauki, dzięki którym można nauczyć się ważnych pojęć finansowych online we własnym tempie. Przeglądaj setki artykułów! oblicza wagę całkowitego zadłużenia i zobowiązań finansowych w stosunku do kapitału własnego:

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = zobowiązania ogółem / kapitał własny

Wskaźnik pokrycia odsetek Wskaźnik pokrycia odsetek Wskaźnik pokrycia odsetek (ICR) to wskaźnik finansowy używany do określenia zdolności firmy do spłaty odsetek od zadłużenia. pokazuje, jak łatwo firma może spłacać odsetki:

Wskaźnik pokrycia odsetek = dochód operacyjny / koszty odsetkowe

Wskaźnik pokrycia długu pokazuje, jak łatwo firma może spłacić swoje zobowiązania:

Wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia = dochód operacyjny / całkowita obsługa zadłużenia

Wskaźniki sprawności

Wskaźniki efektywności, znane również jako wskaźniki finansowe działalności, służą do pomiaru, jak dobrze firma wykorzystuje swoje aktywa i zasoby. Typowe wskaźniki wydajności obejmują:

Wskaźnik rotacji aktywów Rotacja aktywów Rotacja aktywów to wskaźnik, który mierzy wartość przychodów generowanych przez firmę w stosunku do jej średnich aktywów ogółem w danym roku podatkowym lub kalendarzowym. Jest to wskaźnik tego, jak efektywnie firma wykorzystuje zarówno środki obrotowe, jak i środki trwałe do generowania przychodów. mierzy zdolność firmy do generowania sprzedaży z aktywów:

Wskaźnik rotacji aktywów = sprzedaż netto / średnie aktywa ogółem

Wskaźnik rotacji zapasów Rotacja zapasów Rotacja zapasów lub wskaźnik rotacji zapasów to liczba sprzedanych przez firmę i wymiany towarów w danym okresie. Uwzględnia koszt sprzedanych towarów w stosunku do jego średnich zapasów w ciągu roku lub w dowolnym ustalonym okresie. mierzy, ile razy zapasy firmy są sprzedawane i wymieniane w danym okresie:

Wskaźnik rotacji zapasów = koszt sprzedanych towarów / średnie zapasy

Wskaźnik rotacji należności określa, ile razy firma może zamienić należności w gotówkę w danym okresie:

Wskaźnik rotacji należności = sprzedaż kredytowa netto / średnie należności

Dni sprzedaży w stanie zapasów Dni sprzedaży w zapasach (DSI) Dni sprzedaży w zapasach (DSI), czasami nazywane dniami lub dniami zapasów w zapasach, to miara średniej liczby dni lub czasu mierzy średnią liczbę dni firma przechowuje zapasy przed sprzedażą klientom:

Wskaźnik sprzedaży dni w zapasach = 365 dni / wskaźnik rotacji zapasów

Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności to wskaźniki finansowe wykorzystywane przez analityków i inwestorów do pomiaru i oceny zdolności firmy do generowania dochodu (zysku) w odniesieniu do przychodów, aktywów bilansowych, kosztów operacyjnych i kapitału własnego w określonym czasie . Pokazują, jak dobrze firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysku, jest miarą zdolności firmy do generowania dochodu w stosunku do przychodów, aktywów bilansowych, kosztów operacyjnych i kapitału własnego. Typowe wskaźniki finansowe rentowności obejmują:

Wskaźnik marży brutto Wskaźnik marży brutto Wskaźnik marży brutto, znany również jako wskaźnik marży zysku brutto, to wskaźnik rentowności, który porównuje zysk brutto firmy z jej przychodami. porównuje zysk brutto firmy ze sprzedażą netto, aby pokazać, jaki zysk osiąga firma po zapłaceniu kosztów sprzedanych towarów:

Wskaźnik marży brutto = zysk brutto / sprzedaż netto

Wskaźnik marży operacyjnej Marża zysku operacyjnego Marża zysku operacyjnego to wskaźnik rentowności lub wydajności, który odzwierciedla procent zysku, jaki firma osiąga ze swojej działalności przed odliczeniem podatków i opłat odsetkowych. Oblicza się go, dzieląc zysk operacyjny przez całkowity przychód i wyrażając go w procentach. porównuje dochód operacyjny przedsiębiorstwa z jego sprzedażą netto w celu określenia efektywności operacyjnej:

Wskaźnik marży operacyjnej = zysk operacyjny / sprzedaż netto

Wskaźnik zwrotu z aktywów Formuła zwrotu z aktywów i ROA Formuła ROA. Zwrot z aktywów (ROA) to rodzaj miernika zwrotu z inwestycji (ROI), który mierzy rentowność firmy w stosunku do jej aktywów ogółem. Wskaźnik ten wskazuje, jak dobrze firma radzi sobie, porównując zysk (dochód netto), który generuje, z kapitałem zainwestowanym w aktywa. mierzy, jak efektywnie firma wykorzystuje swoje aktywa do generowania zysków:

Wskaźnik rentowności aktywów = dochód netto / aktywa ogółem

Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego Zwrot z kapitału (ROE) Zwrot z kapitału własnego (ROE) jest miarą rentowności przedsiębiorstwa, która polega na podzieleniu rocznego zwrotu przedsiębiorstwa (dochodu netto) przez wartość całkowitego kapitału własnego (tj. 12%). ROE łączy rachunek zysków i strat i bilans, jako że wynik finansowy netto jest porównywany z kapitałem własnym. mierzy efektywność wykorzystania kapitału własnego do generowania zysku:

Wskaźnik zwrotu z kapitału = dochód netto / kapitał własny

Wskaźniki wartości rynkowej

Wskaźniki wartości rynkowej służą do oceny ceny akcji spółki. Wspólne wskaźniki wartości rynkowej obejmują:

Wskaźnik wartości księgowej na akcję oblicza wartość jednej akcji spółki na podstawie kapitału własnego dostępnego dla akcjonariuszy:

Wartość księgowa na akcję = (Kapitał własny - Kapitał uprzywilejowany) / Łączna liczba akcji zwykłych w obrocie

Wskaźnik rentowności dywidendy mierzy kwotę dywidend przypisanych akcjonariuszom w stosunku do wartości rynkowej na akcję:

Wskaźnik rentowności dywidendy = dywidenda na akcję / cena akcji

Wskaźnik zysku na akcję określa wielkość dochodu netto uzyskanego z każdej wyemitowanej akcji:

Wskaźnik zysku na akcję = zysk netto / łączna liczba akcji pozostających w obrocie

Wskaźnik ceny do zysku Wskaźnik ceny do zysku Wskaźnik ceny do zysku (wskaźnik P / E) to stosunek ceny akcji spółki do zysku na akcję. Daje inwestorom lepsze poczucie wartości przedsiębiorstwa. Wskaźnik P / E pokazuje oczekiwania rynku i jest ceną, jaką musisz zapłacić za jednostkę bieżących (lub przyszłych) zysków, porównując cenę akcji firmy z jej zyskiem na akcję:

Stosunek ceny do zysku = cena akcji / zysk na akcję

Powiązane odczyty

Dziękujemy za przeczytanie przewodnika finansowego po wskaźnikach finansowych. Finance to oficjalny globalny dostawca programu Financial Modeling & Valuation Analyst (FMVA) ™ Certyfikat FMVA® Dołącz do ponad 350 600 studentów, którzy pracują dla firm takich jak Amazon, JP Morgan i Ferrari, w ramach programu certyfikacji dla profesjonalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej. Aby pomóc Ci rozwinąć karierę w branży usług finansowych, zapoznaj się z następującymi dodatkowymi zasobami finansowymi:

 • Analiza sprawozdań finansowych Analiza sprawozdań finansowych Jak przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych. Ten przewodnik nauczy Cię przeprowadzać analizę sprawozdania finansowego rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych, w tym marż, wskaźników, wzrostu, płynności, dźwigni finansowej, stóp zwrotu i rentowności.
 • W jaki sposób połączone są 3 sprawozdania finansowe W jaki sposób są połączone 3 sprawozdania finansowe W jaki sposób są ze sobą połączone 3 sprawozdania finansowe? Wyjaśniamy, jak połączyć 3 sprawozdania finansowe w celu modelowania finansowego i wyceny w programie Excel. Związki dochodu netto z zyskami zatrzymanymi, rzeczowe aktywa trwałe, amortyzacja, nakłady inwestycyjne, kapitał obrotowy, działalność finansowa i saldo gotówki
 • Analiza porównywalnego przedsiębiorstwa Analiza porównywalnego przedsiębiorstwa Jak przeprowadzić analizę porównywalnego przedsiębiorstwa. Ten przewodnik pokazuje krok po kroku, jak zbudować analizę porównawczą firmy („Comps”), zawiera bezpłatny szablon i wiele przykładów. Comps to metoda wyceny względnej, która analizuje wskaźniki podobnych spółek publicznych i wykorzystuje je do wyliczenia wartości innej firmy
 • Typy modeli finansowych Typy modeli finansowych Najpopularniejsze typy modeli finansowych to: model 3-wyciągowy, model DCF, model M&A, model LBO, model budżetowy. Odkryj 10 najlepszych typów

Zalecane

Czy Crackstreams zostały zamknięte?
2022
Czy centrum dowodzenia MC jest bezpieczne?
2022
Czy Taliesin opuszcza kluczową rolę?
2022